csenfrdekoplrusk

Nejdůležitější předpisy

zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády ČR 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úřední hodiny podatelny obecního úřadu nebo na internetu je v ucelené podobě můžete nalézt ve sbírce zákonů - Sbírka zákonů.

(poslední aktualizace 1. 7. 2019)

 • Přečteno: 29833

Podpora právní gramotnosti občanů

Projekt, který má za cíl, zvýšit obecné znalosti práva a předpisů občanů, zajistit on-line přístup k základním předpisům, sbírce zákonů a vzorovým smlouvám a pomoct při řešení krizových situací občanů.

Zdroj: www.zakonycr.cz

 • Přečteno: 8745

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • 1. Oficiální název:

  Obec Kujavy
 • 2. Důvod a způsob založení:

  Obec Kujavy (dále jen obec) vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1.1.1998. Podle současného platného právního předpisů zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy.
 • 3. Organizační struktura:

 • 4. Kontaktní spojení:

  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Obecní úřad Kujavy
  Kujavy č.p. 86
  742 45 Fulnek

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Obecní úřad Kujavy
  Kujavy č.p. 86
  742 45 Fulnek

  4.3 Úřední hodiny:
  Pondělí    8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
  Úterý zavřeno  
  Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čtvrtek zavřeno  
  Pátek zavřeno    4.4 Telefonní čísla:
  Telefon: 556 740 023

  4.5 Adresa internetové stránky:
  http://www.kujavy.cz/

  4.6 Adresa e-podatelny:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  4.7 Další elektronické adresy:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  ID datové schránky: fsuaxqz

 • 5. Bankovní spojení:

  Komerční banka, a.s.
  číslo účtu: 9388020227/0100
 • 6. IČ:

  IČ 67340474
 • 7. DIČ:

  Organizace není plátce DPH.
 • 8. Dokumenty

 • 9. Žádosti o informace:

  Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Žádost je možné podat i elektronickou poštou. Povinný subjekt je povinen zveřejňovat informace též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
 • 10. Příjem žádostí a další podání:

  Žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Na ústní žádost poskytne zástupce obecního úřadu ústní informaci. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
  - komu je žádost určena,
  - že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
  - u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)
  - u právnických osob název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
  - adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

  Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smylu tohoto zákona.

  Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti podle tohoto zákona, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.

  Písemná žádost
  a) musí být srozumitelná
  b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
  c) nesmí být formulována příliš obecně

  Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona). Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona).

  Požadovaná informace bude poskytnuta ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího upřesnění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
  Lhůtu pro poskytnutí informace je možné ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dní (§ 14 odst. 7 zákona). Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s vyjímkou případů, kdy se žádost odloží.

 • 11. Opravné prostředky:

  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložní odvolání.
  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně.
  Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

  Stížnost se podává u povinného subjektu, který tuto stížnost spolu se spisovým materiálem předloží nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.

  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, který o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 • 12. Formuláře:

  Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, ostatní formuláře jsou k dispozici ke stažení zde.
 • 13. Popisy životních situací:

 • 14. Nejdůležitější předpisy:

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

  zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
  nař. vlády ČR 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
  zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  Předpisy jsou k nahlédnutí v úřední hodiny podatelny obecního úřadu nebo na internetu je v ucelené podobě můžete nalézt ve sbírce zákonů - Sbírka zákonů.

  (poslední aktualizace 1. 7. 2019)


  14.2 Vydané právní předpisy:
  Obecně závazné vyhlášky
  Nařízení obce
 • 15. Úhrada za poskytování informací:

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
  Žádná nejsou
 • 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv:
  Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.
  16.2 Výhradní licence:
  Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

 • 18. Informace poskytnuté na žádost:

 • 19. Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

   
 • 20. Veřejně přístupné registry

Pokračovat ve čtení

 • Přečteno: 14501

Czech POINT Kujavy

logocp210x130CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je nejpohodlnější způsob pro komunikaci občana s veřejnou správou.
Z pracoviště Czech POINT lze odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.
Upozornění ! Tato služba není určená k nahlížení do registrů ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Na Obecním úřadě Kujavy lze prostřednictvím Czech POINTU získat ověřené výpisy z těchto centrálních registrů:

Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví:

 • podle čísla listu vlastnictví
 • podle čísla popisného
 • podle čísla parcely
 • částečné výpisy

Obchodního rejstříku:

 • úplný výpis
 • výpis platných údajů k aktuálnímu dni


Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

Správní poplatky:
výpis z Katastru nemovitosti
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Obchodního rejstříku
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Živnostenského rejstříku
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Rejstříku trestů 100,- Kč

Další informace:

Obecní úřad Kujavy
Kujavy 86
742 45  Fulnek
 
Telefon: 556 740 023
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Přečteno: 9952

Dotace rok 2014

Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci Kujavy

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25784

   

Původní

2014 - 2015

Navýšení dotace

2016

Konečná

2014 - 2016

Celková částka   1 992 905,- Kč   28 371,60 Kč   1 992 905,- Kč
Dotace z OPŽP         
FS   85%    1 439 437,95 Kč   26 795,40 Kč      1 466 233,35 Kč
SFŽP     5% 84 672,35 Kč   1 576,20 Kč   86 248,55 Kč
Vlastní prostředky   10% 169 346,70 Kč   3 152,40 Kč   172 499,10 Kč
Nezpůsobilé výdaje   299 448,- Kč   - 31 524,- Kč   267 924,- Kč

sesuv rekonstrukceMS 2013 

Snížení energetické náročnosti objektu obecního sálu v obci Kujavy včetně výměny zdroje vytápění Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25735

   

Původní

2014 - 2015

Navýšení dotace  

2016 

Konečná

2014 - 2016

Celková částka   3 451 591,- Kč   232 612,20 Kč      3 451 591,- Kč  
Dotace z OPŽP        
FS   85%     2 146 812,70 Kč   219 689,30 Kč   2 366 502,- Kč  
SFŽP     5% 126 283,10 Kč   12 922,90 Kč   139 206,- Kč  
Vlastní prostředky   10% 252 566,20 Kč   25 845,80 Kč   278 412,- Kč  
Nezpůsobilé výdaje   925 929,- Kč   - 258 458,- Kč   667 471,- Kč  

sesuv rekonstrukceMS 2013

 • Přečteno: 5173