csenfrdekoplrusk

Nejdůležitější předpisy

zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády ČR 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úřední hodiny podatelny obecního úřadu nebo na internetu je v ucelené podobě můžete nalézt ve sbírce zákonů - Sbírka zákonů.

(poslední aktualizace 25. 1. 2021)

 • Přečteno: 42864

Podpora právní gramotnosti občanů

Projekt, který má za cíl, zvýšit obecné znalosti práva a předpisů občanů, zajistit on-line přístup k základním předpisům, sbírce zákonů a vzorovým smlouvám a pomoct při řešení krizových situací občanů.

Zdroj: www.zakonycr.cz

 • Přečteno: 11274

Termíny svozů v roce 2023

 

Svoz směsného komunálního odpadu

 •  termíny pro svoz 2x měsíčně
  • LEDEN - 13.1., 27.1.,
  • ÚNOR - 10.2., 24.2.,
  • BŘEZEN - 10.3., 24.3., 
  • DUBEN - 7.4., 21.4.,
  • KVĚTEN - 5.5., 19.5.,
  • ČERVEN - 2.6., 16.6., 30.6., 
  • ČERVENEC - 14.7., 28.7., 
  • SRPEN - 11.8., 25.8.,
  • ZÁŘÍ - 8.9., 22.9.,
  • ŘÍJEN - 6.10., 20.10., 
  • LISTOPAD - 3.11., 17.11.,
  • PROSINEC - 1.12., 15.12., 29. 12.
 •  termíny pro svoz 1x měsíčně
  • LEDEN - 27.1.,
  • ÚNOR - 24.2.,
  • BŘEZEN - 24.3.,
  • DUBEN - 21.4.,
  • KVĚTEN - 19.5.,
  • ČERVEN - 16.6.,
  • ČERVENEC - 14.7., 
  • SRPEN - 11.8., 
  • ZÁŘÍ - 8.9., 
  • ŘÍJEN - 6.10., 
  • LISTOPAD - 3.11., 
  • PROSINEC - 1.12., 29. 12.

Svoz nádob bio odpadu

 • začíná 5.4.2023
 • svoz je každé dva týdny
 • končí 29.11.2023

Svoz velkoobjemového odpadu

 • v sobotu 13.5.2023 u Moštárny (před obecním úřadem)
 • v sobotu 21.10.2023 u Moštárny (před obecním úřadem)

 

 • Přečteno: 150

Hospodaření obce v odpadovém hospodářství

Přehled příjmů obce (v Kč)

  2017  2018  2019  2020   2021 2022*
 Poplatky za odpad   289 815,00   234 737,08   275 674,18   310 073,37   330 485,77  281 900,00
 EKO-KOM  109 802,00   103 060,00   112 387,50   132 216,49   161 225,01  87 543,27
 Ostatní příjmy  0,00   0,00   0,00   0,00   1 000,00  0,00
 Celkem  399 617,00   337 797,08   388 061,68   442 289,86   448 791,28  369 443,27

 * stav k 30.06.2022

Přepočet příjmů na obyvatele (v Kč/obyv.)

  2017  2018  2019   2020  2021  2022
 počet obyvatel*  555  552  534  536 547           
 příjem na obyvatele   720,03   611,95   726,71   825,17  820,46  

* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku

 

Přehled výdajů obce (v Kč)

  2017  2018  2019  2020  2021  2022*
 Tříděný odpad   81 970,00   94 614,00   98 958,10   129 038,95   141 745,94  105 417,84
 Komunální odpad občanů  328 029,00   350 254,00   351 759,27   343 408,98   330 141,84  127 743,35
 Komunální odpad obce  42 992,00   45 216,00   47 480,10   47 480,40   49 486,62  9 314,58
 Velkoobjemové kontejnery  52 371,00   50 859,00   54 194,00   35 851,25   100 510,00  107 145,50
 Biologicky rozložitelný odpad   19 908,00   22 619,20   33 494,06   36 851,03   37 261,58  11 040,00
 Celkem  525 270,00   563 562,20   585 885,53   592 630,61   659 145,98  360 661,27

 * stav k 30.06.2022

Přepočet výdajů na obyvatele (v Kč/obyv.)

  2017   2018 2019  2020  2021  2022
počet obyvatel*    555 552 534 536  547  
 výdaj na obyvatele   964,43   1 020,95   1 097,16   1 105,65   1 205,02    

* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku

 

Doplatek obce na odpadové hospodářství (v Kč a v Kč/obyv.)

  2017  2018 2019 2020 2021 2022**
 počet obyvatel*  555 552 534 536 547   
 doplatek obce  125 653,00   225 765,12   197 823,85   150 340,75   166 435,20  -8 782,00
 doplatek na obyvatele   226,40  408,99  370,46  280,49 304,27   

* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku

** stav k 30.06.2022

 • Přečteno: 554

Výsledky odpadového hospodářství obce

Přehled svezeného množství odpadu (v tunách)

 Kód odpadu  Název odpadu 2017 2018  2019  2020  2021  2022*
 200301  Směsný komunální odpad   99,938 101,7137   101,2151  98,6381  88,4477 31,5659
 200307  Objemný odpad  5,22 3,08  15,64  2,72   8,14 6,34
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad   6,7426 6,778  6,6457  6,6933   6,0538 0,6385
 130208  Jiné motorové a mazací oleje  0,062 0,126  0,06  0,035  0,099  0,032
 150101  Papírové a lepenkové obaly  1,46 0,612  0,554   0,065  0 0
 150102  Plastové obaly  0,677  0,7809  1,3177  3,9023  5,5738 0
 150110  Obaly se zbytky nebezp. látek  0,031  0,052  0,023  0,024  0,055 0,016
 160103  Pneumatiky  1,98  0,47  0,4  4,45  0 0
 160506  Laboratorní chemikálie  0,017  0,034  0  0,006  0 0
 1912100  Spalitelný odpad  2,19  0  0  0  0 0
 200101  Papír a lepenka  4,0791  3,9089  5,3369  5,4358  5,9084 3,6289
 200102  Sklo  15,108  15,6746  16,7306  21,055  21,3326 10,2361
 200110  Oděvy  1,842  1,987  2,868  2,399  2,341 0
 200125  Jedlý olej a tuk  0,009  0,014  0,007  0,01  0 0,005
 200127  Barvy, lepidla  0,51  0,615  0,226  0,278  0,408 0,051
 200132  Jiná nepoužitelná léčiva  0  0,002  0  0  0 0
 200138  Dřevo  0  9,8  0  2,15  2,78 0
 200139  Plasty  13,1618  11,7183  12,4919  12,1275  12,4839 9,5291
 200140  Kovy  0  0  0  0  0 0
 200201  Biologicky rozložitelný odpad  39,7823  36,5724  32,8988  32,7701  27,9625 9,7798
Celkem    192,8098  193,9388  196,4147  192,7591  181,5857 71,8223

 * stav k 30.06.2022

Poplatek za uložení odpadu na skládku

Na skládku jsou ukládány tyto odpady:

 • 200301 - Směsný komunální odpad
 • 200307 - Objemný odpad
 • 200203 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad

ROK 2021

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek:

počet obyvatel k 1.1.2020 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech

 534 * 0,2 = 106,8 tun 

 

 Kód odpadu   Název odpadu  Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2021 (v tunách)
 200301   Směsný komunální odpad   88,4477
 200307  Objemný odpad    8,1400
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad   6,0538
Celkem  102,6415

V roce 2021 mohlo být na skládku za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 106,8 tun skládkovaného odpadu.

Obec Kujavy uložila 102,6415 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek.

 

ROK 2022                       

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek:

počet obyvatel k 1.1.2021 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech

 536 * 0,19 = 101,84 tun 

    

 Kód odpadu   Název odpadu   Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2022 (v tunách) *
 200301  Směsný komunální odpad  31,5659 
 200307  Objemný odpad 6,34 
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad  0,6385 
 Celkem  38,5444 

* stav k 30.06.2022

V roce 2022 může být za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t na skládku uloženo 101,84 tun skládkovaného odpadu.

 • Přečteno: 510