Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdekoplrusk

Nejdůležitější předpisy

zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády ČR 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úřední hodiny podatelny obecního úřadu nebo na internetu je v ucelené podobě můžete nalézt ve sbírce zákonů - Sbírka zákonů.

(poslední aktualizace 25. 1. 2021)

 • Přečteno: 44985

Termíny svozů v roce 2023

 

Svoz směsného komunálního odpadu

 •  termíny pro svoz 2x měsíčně
  • LEDEN - 13.1., 27.1.,
  • ÚNOR - 10.2., 24.2.,
  • BŘEZEN - 10.3., 24.3., 
  • DUBEN - 7.4., 21.4.,
  • KVĚTEN - 5.5., 19.5.,
  • ČERVEN - 2.6., 16.6., 30.6., 
  • ČERVENEC - 14.7., 28.7., 
  • SRPEN - 11.8., 25.8.,
  • ZÁŘÍ - 8.9., 22.9.,
  • ŘÍJEN - 6.10., 20.10., 
  • LISTOPAD - 3.11., 17.11.,
  • PROSINEC - 1.12., 15.12., 29. 12.
 •  termíny pro svoz 1x měsíčně
  • LEDEN - 27.1.,
  • ÚNOR - 24.2.,
  • BŘEZEN - 24.3.,
  • DUBEN - 21.4.,
  • KVĚTEN - 19.5.,
  • ČERVEN - 16.6.,
  • ČERVENEC - 14.7., 
  • SRPEN - 11.8., 
  • ZÁŘÍ - 8.9., 
  • ŘÍJEN - 6.10., 
  • LISTOPAD - 3.11., 
  • PROSINEC - 1.12., 29. 12.

Svoz nádob bio odpadu

 • začíná v polovině dubna

Svoz velkoobjemového odpadu

 • v sobotu 13.5.2023 u Moštárny (před obecním úřadem)
 • v sobotu 21.10.2023 u Moštárny (před obecním úřadem)

 

 • Přečteno: 537

Hospodaření obce v odpadovém hospodářství

Přehled příjmů obce (v Kč)

  2017  2018  2019  2020   2021 2022*
 Poplatky za odpad   289815,00   234737,08   275674,18   310073,37   330485,77 

324384,00

 EKO-KOM  109802,00   103060,00   112387,50   132216,49   161225,01  131012,77
 Ostatní příjmy  0,00   0,00   0,00   0,00   1 000,00  0,00
 Celkem  399 617,00   337 797,08   388 061,68   442 289,86   448791,28  455396,80

 * stav k 30.09.2022

Přepočet příjmů na obyvatele (v Kč/obyv.)

  2017  2018  2019   2020  2021  2022
 počet obyvatel*  555  552  534  536 547  
 příjem na obyvatele   720,03   611,95   726,71   825,17  820,46  

* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku

 

Přehled výdajů obce (v Kč)

  2017  2018  2019  2020  2021  2022*
 Tříděný odpad   81970,00   94614,00   98958,10   129038,95   141745,94  158126,94
 Komunální odpad občanů  328029,00   350254,00   351759,27   343408,98   330141,84  190739,90
 Komunální odpad obce  42992,00   45216,00   47480,10   47480,40   49486,62  13971,87
 Velkoobjemové kontejnery  52371,00   50859,00   54194,00   35851,25   100510,00  107145,50
 Biologicky rozložitelný odpad   19908,00   22619,20   33494,06   36851,03   37261,58  25776,00
 Celkem  525270,00   563562,20   585885,53   592630,61   659145,98  621956,61

 * stav k 30.09.2022

Přepočet výdajů na obyvatele (v Kč/obyv.)

  2017   2018 2019  2020  2021  2022
počet obyvatel*    555 552 534 536  547  
 výdaj na obyvatele   964,43   1 020,95   1 097,16   1 105,65   1 205,02    

* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku

 

Doplatek obce na odpadové hospodářství (v Kč a v Kč/obyv.)

  2017  2018 2019 2020 2021 2022**
 počet obyvatel*  555 552 534 536 547   
 doplatek obce  125653,00   225765,12   197823,85   150340,75   166435,20  40363,44
 doplatek na obyvatele   226,40  408,99  370,46  280,49 304,27   

* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku

** stav k 30.09.2022

 • Přečteno: 714

Výsledky odpadového hospodářství obce

Přehled svezeného množství odpadu (v tunách)

 Kód odpadu  Název odpadu 2017 2018  2019  2020  2021  2022*
 200301  Směsný komunální odpad   99,938 101,7137   101,2151  98,6381  88,4477 47,6333
 200307  Objemný odpad  5,22 3,08  15,64  2,72   8,14 6,34
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad   6,7426 6,778  6,6457  6,6933   6,0538 0,9606
 130208  Jiné motorové a mazací oleje  0,062 0,126  0,06  0,035  0,099  0,032
 150101  Papírové a lepenkové obaly  1,46 0,612  0,554   0,065  0 0
 150102  Plastové obaly  0,677  0,7809  1,3177  3,9023  5,5738 0
 150110  Obaly se zbytky nebezp. látek  0,031  0,052  0,023  0,024  0,055 0,016
 160103  Pneumatiky  1,98  0,47  0,4  4,45  0 0
 160506  Laboratorní chemikálie  0,017  0,034  0  0,006  0 0
 1912100  Spalitelný odpad  2,19  0  0  0  0 0
 200101  Papír a lepenka  4,0791  3,9089  5,3369  5,4358  5,9084 5,4232
 200102  Sklo  15,108  15,6746  16,7306  21,055  21,3326 14,5183
 200110  Oděvy  1,842  1,987  2,868  2,399  2,341 0
 200125  Jedlý olej a tuk  0,009  0,014  0,007  0,01  0 0,005
 200127  Barvy, lepidla  0,51  0,615  0,226  0,278  0,408 0,051
 200132  Jiná nepoužitelná léčiva  0  0,002  0  0  0 0
 200138  Dřevo  0  9,8  0  2,15  2,78 0
 200139  Plasty  13,1618  11,7183  12,4919  12,1275  12,4839 14,453
 200140  Kovy  0  0  0  0  0 0
 200201  Biologicky rozložitelný odpad  39,7823  36,5724  32,8988  32,7701  27,9625 17,7561
Celkem    192,8098  193,9388  196,4147  192,7591  181,5857 107,1885

 * stav k 30.09.2022

 

POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

Na skládku jsou ukládány tyto odpady:

 • 200301 - Směsný komunální odpad
 • 200307 - Objemný odpad
 • 200203 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad

Rok 2022                       

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2021 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 536 * 0,19 = 101,84 tun

 Kód odpadu   Název odpadu   Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2022 (v tunách) *
 200301  Směsný komunální odpad  47,6333 
 200307  Objemný odpad 6,34 
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad  0,9606 
 Celkem  54,9339 

* stav k 30.09.2022

V roce 2022 může být za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t na skládku uloženo 101,84 tun skládkovaného odpadu.

Rok 2021

Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2020 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 534 * 0,2 = 106,8 tun

 Kód odpadu   Název odpadu  Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2021 (v tunách)
 200301   Směsný komunální odpad   88,4477
 200307  Objemný odpad    8,1400
 200203  Jiný biologicky nerozložitelný odpad   6,0538
Celkem  102,6415

V roce 2021 mohlo být na skládku za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 106,8 tun skládkovaného odpadu.

Obec Kujavy uložila 102,6415 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek. 

 • Přečteno: 663

Základní informace o sběru a třídění odpadů v obci Kujavy

Povinnost třídění odpadů ukládá občanům zákon o odpadech a obecně závazná vyhláška obce.

TIPY PRO EFEKTIVNĚJŠÍ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ:

 • předcházejte vzniku odpadu (např. domácím kompostováním bioodpadu),
 • odpady třiďte hned doma, když vzniknou, 
 • do barevných kontejnerů dávejte pouze to, co do nich patří (na obalech najdete recyklační značky, ty vám pomohou s určením, kam odpad patří),
 • před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím (do kontejneru se pak vejde více odpadu),
 • správným tříděním snížíte množství odpadu v běžné popelnici na směsný komunální odpad,
 • více informací o možnostech třídění a recyklaci odpadů najdete na www.jaktridit.cz.

Biologický odpad

Bio nádobaNádoby na biologický odpad se používají plastové hnědé barvy s vývozem 1x týdně dle vhodných klimatických podmínek od dubna do poloviny listopadu.

Pro likvidaci biologického odpadu je možné také využít velkoobjemový kontejner, který je umístěn u fotbalového hřiště.

Co patří do biologického odpadu:

 • odpad z kuchyně rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, tráva, spadané listí, piliny, shrabky ze záhonů a odpad z ořezu keřů a stromků, skořápky ořechů, sedliny z kávy a čaje apod.

Co nepatří do biologické odpadu:

 • tekuté zbytky potravin (oleje), živočišné zbytky potravin (zbytky masa, kosti), uhynulá zvířata, pleny, obvazy a jiný biologicky rozložitelný odpad.

 

Elektro zařízení

Kovy nadobaZpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení probíhá celoročně do kovového kontejneru červené barvy a větší elektrospotřebiče lze odevzdat v rámci svozu velkoobjemového odpadu na jaře a na podzim.

 

 

Co patří do elektroodpadu:

 • osobní počítače a všechny jeho komponenty, notebooky, tiskárny, kopírovací zařízení, kalkulačky, telefony, autorádia, rádiové soustavy, videokamery, videorekordéry, rádia, digitální teploměry, elektrické hračky apod.,
 • žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, zastřihovače, fény, elektrické zubní kartáčky, holicí strojky, elektrické vrtačky apod.,
 • vysloužilé baterie a monočlánky,
 • do velkoobjemového kontejneru lze vhodit ostatní velké spotřebiče (mrazničky, chladničky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, plotny, elektrická topidla a radiátory, elektrické ventilátory, vysavače, elektrické šicí stroje, mikrovlnné trouby, kávovary apod.) a dále zářivky, monitory a televize. 

Co nepatří do elektroodpadu - červeného kontejneru:

 • zářivky,
 • televize,
 • monitory

 

Jedlý tuk a tuk z domácností

Sběr použitého potravinářského oleje je zajištěn celoročně do hnědé nádoby, která je umístěna u obecního úřadu a svoz je zajišťován dle potřeby.

Potravinářský olej je shromažďován v domácnostech do PET lahví. Naplněné a řádně uzavřené PET lahve lze poté odevzdat do této nádoby.

 

Kovy

Drobné kovové obaly je možné vhazovat společně s plastem do žlutých kontejnerů určených na svoz plastů, přičemž svoz probíhá 1x za 14 dní, příp. do šedé nádoby umístěné u obecního úřadu, kde je svoz zajišťován dle potřeby.  

Objemnější kovový odpad je možno uložit do velkoobjemového kontejneru, který se přistavuje při svozu velkoobjemového odpadu na jaře a na podzim.

Kovy

Co patří do žlutého, příp. šedého kontejneru:

 • plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní kovové odpady.

Co nepatří do žlutého, příp. šedého kontejneru:

 • znečištěné plechovky od zbytků potravin či chemických látek, plechovky od barev.

 

Nápojové kartony / tetrapak

Nápojové kartony (tetrapaky) je možné ukládat společně s plastem do žlutých kontejnerů.

Tímto způsobem odstraňujeme obaly značené následujícími recyklačními značkami.

Napojovy karton

Co patří do žlutého kontejneru:

 • vypláchnuté krabice od džusů, vína, mléka, mléčných výrobků (NUTNO krabice sešlápnout).

Co nepatří do žlutého kontejneru:

 • "měkké sáčky" od kávy a různých potravin v prášku, krabice obsahující zbytky nápojů a potravin.

 

Papír

Papir nadobaNa svoz papíru jsou po obci rozmístěny modré kontejnery.

Do papíru patří veškeré papírové obaly či obaly značené recyklačními značkami v tabulce. 

 

Papir

Co patří do modrého kontejneru:

 • časopisy, noviny, letáky, sešity, krabice (NUTNO rozložit na co nejmenší objem), papírové obaly, cokoli z lepenky, knihy bez tvrdé vazby, obálky s foliovými okénky, papír s kancelářskými sponkami, bublinkami, obálky pouze bez plastového vnitřku

Co nepatří do modrého kontejneru:

 • uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, použité plínky, plata od vajíček

 

Plast

Plast nadobaNa sběr plastu jsou po obci rozmístěny žluté kontejnery.

Takto odstraňujeme odpady značené značkami uvedené v tabulce.

 

Plast

Co patří do žlutého kontejneru:

 • sešlápnuté PET lahve od nápojů (NUTNO stlačit na co nejmenší objem), kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, sáčky (i mikrotenové), folie, vypláchnuté obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků.

Co nepatří do žlutého kontejneru:

 • mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, novodurové trubky, PVC, guma, molitan, linoleum, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.).

 

Pneumatiky

Pro odstraňování pneumatiky lze využít zpětný odběr, který zajišťuje společnost ELTMA na zřízených odběrových místech (https://www.eltma.cz/sberna-mista#map/) nebo lze využít místa zpětného odběru povinných osob (https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu). 

 

Sklo

Sklo nadobaNa svoz skla jsou po obci rozmístěny zelené kontejnery se svozem 1x za 4 týdny.

Do těchto nádob je možno ukládat dohromady jak bílé, tak barevné sklo.

 

Sklo

Co patří do zeleného kontejneru:

 • nevratné lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulkové sklo a skleněné obaly s výše uvedenými recyklačními značkami.

Co nepatří do zeleného kontejneru:

 • keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, žárovky, zářivky, výbojky, kovové uzávěry od lahví.

 

Stavební odpad

Stavební odpad není odpadem komunálním, tudíž není povinností obce tento odpad od občanů přijímat. Každý občan je povinen si nechat stavební odpad odstranit na své náklady zákonem stanoveným způsobem, tj. uložením na skládku.

 

Textil

Na svoTextilz textilu jsou po obci rozmístěny bílé kontejnery se svozem 1x měsíčně. 

Co patří do bílého kontejneru:

 • čisté, vyprané a řádně zabalené všechny druhy oděvů, bot, měkkých i tvrdých hraček, kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení.

Co nepatří do bílého kontejneru:

 • mokré a plesnivé, zeminou a ropnými látkami znečištěné oděvy, průmyslové ústřižky látek.

 

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Velkoobjemový odpad je svážen na jaře a na podzim z prostranství u č.p. 21.

Co patří do velkoobjemového a nebezpečného odpadu:

 • nepoužitelný (vyřazený) nábytek, matrace, koberce, barvy, lepidla, provozní náplně automobilů (oleje, brzdové kapaliny), olejové filtry, vyřazené léky, textilní a jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami, prázdné plechovky od barev.

Co nepatří do velkoobjemového a nebezpečného odpadu:

 • komunální a stavební odpad, eternit, polystyren, využitelný odpad (papír, plast, sklo atd.).
 • Přečteno: 639