Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec: Bc. Radek Kubíček, MBA, Dis.

Telefonní číslo: +420 585 155 100

E-mailová adresa: kubicek.dpo@2kconsulting.cz

 

výroční zpráva pověřence pro ochranu osobních údajů

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace poskytované správcem

V souladu s články 12, 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) byly přijaty tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále též „Zásady“).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů, které jsou k nahlédnutí také v sídle organizace, mohou být jednostranně aktualizovány s ohledem na změny účelů zpracování nebo změny v legislativě. Datum posledních úprav je uvedeno v pravém horním rohu. Datum aktualizace je vždy datem účinnosti nejnovější verze platných zásad zpracování osobních údajů.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správce je osoba, která určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Název: Obec Kujavy

Kontaktní poštovní adresa: Kujavy 86, 742 45 Kujavy

Telefonní číslo: 556 740 023

Elektronická adresa: obec@kujavy.cz

Identifikátor datové schránky: suaxqz

IČ: 67340474

DIČ: organizace není plátcem DPH

 

2. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, někde označovaný anglickou zkratkou DPO (Data Protection Officer), je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí, které se týkají osobních údajů.

Správce v souladu s legislativou jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto službu zajišťuje společnost 2K CONSULTING s.r.o., se sídlem Tovární 915/40, 779 00 Olomouc, IČ: 29451990.

Kontaktní údaje pověřence:

Bc. Radek Kubíček, MBA, Dis.

tel.: +420 585 155 100

email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz

 

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je. Obecně se účely zpracování osobních údajů rozlišují na:

 • účely k nimž nevyžadujeme váš souhlas – jedná se zejména o zpracování v rámci plnění zákonných či smluvních povinnosti, popř. zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů či zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (např. evidence obyvatel),
 • účely k nimž vyžadujeme váš souhlas – zpracování osobních údajů na vaše přání, kdy zpracování osobních údajů ukončíme ihned, jakmile souhlas odvoláte (např. dobrovolné zveřejnění fotografie jubilanta na sociálních sítích nebo ve zpravodaji),
 • marketingové účely – v některých případech tato kategorie zpracování souhlas vyžaduje, jindy ne; naše obec ovšem nikdy nezpracovává vaše osobní údaje pro účely marketingu.

 

4. Přehled právních titulů zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s GDPR na základě těchto právních titulů:

 • zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jde o situaci, kdy obec vystupuje jako smluvní partner;
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – většina povinností vyplývá ze zákona o obcích a dalších vyhlášek, zákona o archivnictví atd.
 • zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby dle čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR – půjde o velmi výjimečné situaci při ochraně života a zdraví,
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – prezentace obce je také veřejným zájmem;
 • zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – těmito zájmy jsou zejména ochrana práv obce, zejména ochrana reputace a dobrého jména, ochrana majetku obce a vymáhání pohledávek a ochrana života, zdraví a majetku občanů, zákonných zástupců dětí, návštěvníků i zaměstnanců obce;
 • zpracování se souhlasem subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – jde spíše o výjimečné zpracování, které jde nad rámec plnění zákonných povinností, např. zveřejnění fotografie na sociálních sítích, kde dochází k profilování; souhlas subjektu údajů (občan, zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec, třetí osoba) musí být informovaný, svobodný a konkrétní.

 

Právní předpisy (dle důležitosti a četnosti používání), na základě kterých dochází ke zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu:

 • Zákon o obcích – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon o evidenci obyvatel – zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon o matrikách – zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon o některých přestupcích – zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon o občanských průkazech – zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon o cestovních dokladech – zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Zákon o hazardních hrách – zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Zákon o kronikách obcí – zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • Zákon o poštovních službách – zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
 • Zákon o sociálních službách – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon o zpracování osobních údajů – zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 • Zákon o zdravotních službách – zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Archivní zákon – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Informační zákon – zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Katastrální zákon – zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
 • Občanská zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Tiskový zákon – zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů
 • GDPR nebo nařízení GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu:

Realizace školního vzdělávání – školní vzdělávání je realizací základního lidského práva na vzdělání ve smyslu čl. 33 Listiny základních práv a svobod. Je činěno ve veřejném zájmu, ale zároveň je naším oprávněným zájmem zajistit vzdělávací režim dítěte ve škole, přizpůsobit mu vzdělání na míru, aktivně jej ve vzdělání podporovat a za tím účelem musíme znát jeho specifické potřeby, talenty, zájmy, koníčky i hendikepy a historii jeho vzdělávání.

Prezentace dobrého jména obce a ochrana její pověsti – je v našem zájmu se pochlubit úspěchy našich občanů, uvítat občany nové i oslavit životní jubilea s našimi seniory. Může tak dojít ke zveřejňování audiovizuálních záznamů či uměleckých vystoupení.

Ochrana práv obce a vymáhání pohledávek – v případě soudního sporu vzniklého ze vzájemných soukromoprávních i veřejnoprávních vztahů, budeme vaše osobní údaje využívat po dobu trvání soudního sporu, vč. všech řádných i mimořádných opravných prostředků, popř. po dobu jiných řízení či realizace výkonu veřejné moci (např. správní řízení, komunikace s veřejným ochráncem práv, …). Mezi ochranu našich práv řadíme i vymáhání pohledávek.

Usnadnění a urychlení komunikace – pro komunikaci s vámi využíváme vaše telefonní číslo, popř. e-mailovou adresu.

Plnění povinností vyplývajících z projektů financovaných z národních či evropských fondů za účelem kontroly efektivního nakládání s finančními prostředky.

Vysílání zaměstnanců na vzdělávací akce.

Zpracování osobních údajů subjektů pro následné uzavření smluvního vztahu.

 

Účely, k nimž vyžadujeme váš souhlas:

Následující zpracování jsou zcela dobrovolná a záleží pouze na vás, zda na ně přistoupíte. Jedná se o zveřejňování fotografií a videí na sociálních sítích z kulturních, soutěžních a společenských akcí, které jsou pořádané obcí, místním spolkem nebo příspěvkovou organizací obce.

 

 Marketingové účely:

Starosta obce důsledně zakazuje předávání osobních údajů občanů a zákonných zástupců dětí třetím osobám za účelem marketingu. Stejný postup platí i v případě osobních údajů zaměstnanců obce, členů odborných komisí, výborů a dobrovolníků.

 

5. ROZSAH NÁMI ZPRACOVÁVaNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec zpracovává osobní údaje, i zvláštní kategorie osobních údajů. Podrobnější informace o zpracovávaných osobních údajích jsou uvedeny v následujících kategoriích.

Informace získány od osob, kterého se týkají:

 • Občan – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, číslo občanského průkazu, telefonický kontakt, e-mail, rodinný stav, národnost aj.
 • Zákonný zástupce dítěte – jméno, příjmení, bydliště, telefonický kontakt, e-mail aj.
 • Zaměstnanec – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní kontakt, zdravotní pojišťovna, evidence pracovní doby, nejvyšší dosažené vzdělání, výpis z rejstříku trestů, délka praxe na konkrétní pracovní pozici, délka pracovní neschopnosti, délka ošetřování člena rodiny, délka rodičovské dovolené, délka otcovské dovolené, počet dětí a rodná čísla dětí (pro potřeby daňového přiznání), číslo bankovního účtu, zdravotní způsobilost či omezení pro výkon povolání.

V rámci zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme:

 • informace o zdravotním stavu osob, kterým byl soudně přidělen opatrovník či využívají jiných sociálních služeb obce – zejména o zdravotních omezeních, akutních i chronických chorobách, alergiích a úrazech; vždy jen pokud jsou nezbytné pro výkon činnosti obce;
 • osobní údaje týkající se vyjádření z OSPOD, exekutora a rozsudků v trestních věcech, výpisy z rejstříku trestu u nových zaměstnanců;
 • informace o zdravotním stavu zaměstnanců – vzhledem k plnění povinnosti v rámci BOZP.

 

6. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené písemné zpracovatelské smlouvy. V těchto zpracovatelských smlouvách jsou stanoveny požadavky na přijetí a dodržování technických a organizačních opatření při zpracování osobních údajů, včetně mlčenlivosti pověřených osob smluvního partnera. Jde především o dodavatele IS, ve kterých jsou zpracovávány agendy obce, účetnictví a hosting webových stránek obce. Dále se jedná také o poskytovatele služeb BOZP a PO, právních služeb, knihovny, evidence pro potřeby JSDH, exekuce, dodavatel aplikace Česká obec apod.

 

7. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být předávány např. orgánům veřejné moci na základě zákonem stanovených podmínek (Policie ČR, soudy...). Pro zajištění činnosti organizace nebo za účelem ochrany našich práv, majetku či jiných oprávněných zájmů mohou být osobní údaje předávány těmto příjemcům: MV ČR, MMR ČR, MZE ČR, MŠMT ČR, MZ ČR, OSPOD, Policie ČR, Krajská hygienická stanice, Státní veterinární správa, ČŠI, Krajský úřad, Finanční úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, pojišťovna, bankovní ústav, zdravotní pojišťovny zaměstnanců, exekutorská komora a další instituce.

 

8. LHŮTA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zaměstnanců, občanů a zákonných zástupců dětí jsou archivovány dle zákona. Doba uložení je stanovena právními předpisy a pro tyto účely byla správcem zavedena směrnice pro archivaci dokumentů, spisový a skartační řád. Jednotlivé dokumenty pro archivaci, likvidaci a skartaci jsou v souladu s platnými právními předpisy pro archivnictví a spisovou službu.

 

9. PŘEnos osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje (komunikační nástroje) můžeme zpracovávat pomocí online aplikací, které mají servery umístěné v USA. Na základě rozhodnutí Evropské komise zaručují servery v USA přiměřenou ochranu osobních údajů a provozovatelé poskytli přiměřené záruky na bezpečnost Vašich údajů a zaručili, že se osobní údaje zpracovávají v souladu s nařízením GDPR. V takovém případě budete odkázáni na existenci rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v čl. 46, 47 a 49 odst. 1 GDPR.

 

10. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCEM

V rámci objektové bezpečnosti dodržujeme několik základních bezpečnostních opatření. Listinná vyhotovení dokumentů, ve kterých jsou obsaženy vaše osobní údaje, jsou uložena v šanonech v uzamykatelných spisových skříních nebo v uzamčených kancelářích, kde nikdy nezůstávají bez dozoru oprávněných osob.

Technologické zabezpečení organizace zajišťuje IT specialista. Soubory jsou softwarově chráněny. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv. Zaměstnanci byli poučeni o tom, jak pracovat s prostředky ICT technologií.

Všichni zaměstnanci nakládají s osobní údaji v souladu s přijatou směrnicí o ochraně osobních údajů a těmito základními zásadami:

 • zásada zákonnosti – zpracování osobních údajů na základě právní titulu v souladu s čl. 6 GDPR, popř. v případě zvláštní kategorie osobních údajů, tj. zejména osobních údajů o zdravotním stavu, rovněž v souladu se zvláštním důvodem pro zpracování dle čl. 9 odst. 2 GDPR;
 • zásada korektnosti – správné a společensky bezvadné použití osobních údajů;
 • zásada transparentnosti – všechny informace o ochraně osobních údajů musí být stručné, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků;
 • zásada účelového omezení – shromažďování osobních údajů jen za jasně stanoveným účelem;
 • zásada minimalizace údajů – nikdy se nezpracovává více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutné;
 • zásada přesnosti – zpracovávané osobní údaje musí být přesné, tj. takové, jaké je subjekt sdělil, nikoli nutně pravdivé, ačkoli se o to správce musí snažit;
 • zásada omezení uložení – osobní údaje jsou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou;
 • zásady integrity a důvěrnosti – náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
 • zásada odpovědnosti správce – zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby byl správce schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s GDPR a předpisy na ochranu osobních údajů.

 

11. osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné nebo elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Neprovádíme tedy žádné automatizované rozhodování.

 

12. POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.  V případě, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.

 

13. kontaktní formulář

Návštěvníci webových stránek mají možnost využít kontaktní formulář. Vzkaz z kontaktního formuláře je zasílán na e-mail pověřeného pracovníka obce. Osobní údaje získané z kontaktního formuláře slouží pouze k vyřízení dotazu. V případě, že další spolupráce není navázána, jsou tyto údaje smazány. Získané osobní údaje nejsou zaváděny do žádné interní databáze ani neslouží k zasílání reklamních sdělení.

 

14. odběr novinek a aplikace česká obec

Obec informuje své občany mj. prostřednictvím mobilní aplikace Česká obec. Správce údajů neshromažďuje osobní údaje. Občané si aplikaci instalují sami a sami zadávají, která obec se jim v aplikaci zobrazuje. Pro odhlášení odběru novinek máte možnost aplikaci odinstalovat.

 

15. COOKIES

Pojmem cookies se myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou automaticky shromažďovat osobní údaje při návštěvě webových stránek.

Účel Cookies:

Cookies nám umožňuje nabídnout Vám služby, které odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenávat informace o Vaší návštěvě a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na webové stránce nebo aplikaci, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského prostředí webové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil webové stránky nebo zda je novým návštěvníkem.

Odmítnutí Cookies:

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se vám podařit získat přístup na webovou stránku nebo do některých jejích částí (např. uživatelské konto). Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Můžete rovněž změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby Vás upozornil pokaždé, když je vám nabízen nějaký soubor cookies.

Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

 

16. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanoveními čl. 12 až 22 nařízení GDPR můžete uplatnit svá práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR) – můžete požadovat informace o tom, jaké údaje o vás zpracováváme;
 • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR) – máte právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se vás týkají; tím není dotčena povinnost hlásit změny týkající se osobních údajů a uvádět obci správné a úplné osobní údaje;
 • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) – v určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom osobní údaje vymazali; mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné; obec osobní údaje sama maže po uplynutí doby nezbytnosti, tj. zejména příslušné skartační lhůty; se svou žádostí o výmaz se na nás můžete kdykoliv obrátit; vaše žádost podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo subjektu údajů na výmaz může mít obec povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR) – zpracováváme vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu; pokud byste však měli pocit, že překračujeme výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody, nebo aby byly osobní údaje zpracovány v omezeném režimu (pouze uchovávány); vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) – v případech zpracování na základě právního titulu oprávněného nebo veřejného zájmu máte právo vznést námitku proti zpracování; v takovém případě provedeme balanční test (test proporcionality), ve kterém se porovnávají protichůdné zájmy, a na základě výsledku testu se vznesená námitka vyhodnotí;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – můžete se kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; více informací lze nalézt na webové stránce uoou.cz.

 

17. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Jednotlivá práva můžete uplatnit přímo u správce – viz kontakty výše, pouze písemnou formou:

 • datovou schránkou fyzické osoby (žadatele)
 • e-mailem za předpokladu použití elektronického podpisu prokazující totožnost osoby
 • notářsky ověřeným podpisem žadatele na formuláři pro uplatnění práv subjektu údajů
 • osobně do rukou správce osobních údajů nebo podatelny, kde žadatel obdrží potvrzení o přijetí žádosti. (viz bod č.2)

Obecné informace k uplatnění práv:

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás budeme informovat.

 

V Kujavách 7. 2. 2024

Statutární zástupce organizace: Ing. Michal Dresler, starosta obce