Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Kujavy

2. Důvod a způsob založení

Obec Kujavy (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Kujavy
  Kujavy č.p. 86
  742 45 Kujavy

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Kujavy
  Kujavy č.p. 86
  742 45 Kujavy

 • 4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny

  4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 556 740 023
  mobilní telefon: +420 732 454 095

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.kujavy.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Kujavy
  Kujavy č.p. 86
  742 45 Kujavy

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, DVD, CD.

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  obec@kujavy.cz
  starosta@kujavy.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  fsuaxqz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9388020227/0100

Při platbě poplatků převodem z účtu je vyžadován variabilní symbol. K dispozici je na Obecním úřadě nebo na tel. čísle 556 740 023. 

Platby je možné provést také fyzicky na Obecním úřadě, Kujavy 86, 742 45.

6. IČO

67340474

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů.

  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku ČR.

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění předpisů je dostupné zde.

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, např. v záložce Důležité dokumenty.

  Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad ke stažení

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluV

  Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.