Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Ztráty a nálezy > Informace ke Ztrátám a nálezům

Informace ke Ztrátám a nálezůmProblematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Na základě těchto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji bezodkladně (zpravidla do 3 dnů) odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Obec věc zaeviduje a zveřejní na úřední desce a na internetových stránkách obce v rubrice Ztráty a nálezy. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Zjistí-li obec vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.

Přihlásí-li se obci vlastník věci, je vyzván k prokázání totožnosti předložením platného občanského průkazu a identifikaci ztracené věci tak, aby se dalo prokázat, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž povinen uhradit nálezné a náklady, které vznikly v souvislosti se správou věci.

Nálezné je upraveno v § 1056 Občanského zákoníku, kde je stanoveno, že nálezné činí desetinu ceny nálezu, krom mimořádných případů, kdy má nalezená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil a v těchto případech bude nálezné určeno „podle slušného uvážení“.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do 1 roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li 3 roky od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce nebo obce, na jejímž území byla věc nalezena.

Zákon také upravuje postup, pokud dojde k nálezu zvířete. Nález ztraceného zvířete musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nálezce může nabýt vlastnické právo k zvířeti již po uplynutí 2 měsíců od vyhlášení nálezu. Bude-li zvíře svěřeno zvířecímu útulku, ten je oprávněn již po uplynutí 4měsíční lhůty se zvířetem volně nakládat, tj. zejména mu nalézt nového pána.