Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Výběrové řízení - referent/ka obecního úřadu

Výběrové řízení - referent/ka obecního úřaduStarosta obce Kujavy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka obecního úřadu.

 

Druh práce: referent obecního úřadu

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 9. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, možnost přiznání odměny (např. 9. platová třída, 6. platový stupeň = 25 780 Kč + případný osobní příplatek a odměna)

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Pracovní doba: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Obec Kujavy

 

Charakteristika vykonávané práce:

 • podatelna – příjem, evidence a odesílání písemností, vedení elektronického systému spisové služby, elektronické podatelny a datových schránek, autorizovaná konverze dokumentů se spisovou agendou související,
 • spisovna a archivace písemností obce a obecního úřadu – systematické ukládání písemností, inventarizace a skartace archivních fondů a sbírek,
 • zajištění průběžné aktualizace úřední desky, včetně elektronické – vyvěšování, svěšení a evidence vyvěšovaných úředních listin, vyhlášek, odesílání vyhlášek po svěšení správním orgánům, vedení evidence zveřejněných dokumentů,
 • zajištění výkonu státní správy na úseku povolování kácení dřevin rostoucích mimo les,
 • zajišťování souhrnné agendy kontaktního místo veřejné správy CzechPOINT, vidimace a legalizace úředních listin,
 • příprava podkladů pro vyjádření ke stavbám,
 • v případě potřeby výpomoc a zastoupení druhého referenta,
 • a jiné administrativní práce.

Požadavky a podmínky pro uchazeče:

 • požadované vzdělání: minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou,
 • předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • jiné předpoklady:
  • fyzická osoba starší 18 let,
  • občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • trestní bezúhonnost,
  • schopnost třídit a zpracovávat informace,
 • jiné požadavky:
  • výborná uživatelská znalost práce na PC (OS Windows) a s balíčkem Microsoft 365 Office
  • komunikativnost, spolehlivost, samostatnost i týmová spolupráce, pečlivost,
  • společenská úroveň jednání a vystupování,
  • odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení,
  • ochota se vzdělávat.

Výhodou pro uchazeče je:

 • praxe v oblasti veřejné správy,
 • zkouška odborné způsobilosti,
 • znalost dendrologie, arboristické zkoušky,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • znalost programů KEO4, AMEServer, CzechPOINT, obsluha webových stránek společnosti Antee.

Dále nabízíme:

 • 200 hodin dovolené,
 • příspěvek na stravování
 • 3 dny sickdays.

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2024, popř. dohodou

Požadované doklady:

 • přihláška k výběrovému řízení,
 • strukturovaný profesní životopis s motivačním dopisem, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených požadavků pro vznik pracovního poměru, nepovinně též dalších znalostí a dovedností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 • případně jiné doklady dle uvážení uchazeče.

Přihláška musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení, titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • telefonický a e-mailový kontakt uchazeče,
 • datum a podpis uchazeče.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem do 25. 1. 2024 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na Obecní úřad Kujavy, Kujavy 86, 742 45 Kujavy, s označením NEOTVÍRAT „Přihláška do VŘ Referent/ka obecního úřadu Kujavy“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.

Kontakt pro uchazeče:

 • Michal Dresler, starosta obce,
 • telefon: 732 454 095,
 • e-mail: starosta@kujavy.cz

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení je zveřejněno na internetových stránkách obce Kujavy a na úřední desce.

Podáním přihlášky bere uchazeč na vědomí, že obec Kujavy bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Po ukončení výběrového řízení bude přihláška, včetně všech příloh, skartována, v případě, že byla uchazečem doložena žádost o vrácení poskytnutých dokladů, bude přihláška, včetně všech příloh uchazeči vrácena.

 

Dokumenty: