Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Výběrové řízení - technický pracovník obce

Výběrové řízení - technický pracovník obceStarosta obce Kujavy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa technický pracovník obce.

 

Druh práce: technický pracovník obce, údržbář

Platové zařazení: 4. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, možnost přiznání odměny (např. 4. platová třída, 6. platový stupeň = 17 740 Kč + případný osobní příplatek a odměna)

Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Pracovní doba: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: katastrální území obce Kujavy

 

Charakteristika vykonávané práce:

 • správa a údržba nemovitého a movitého majetku obce a jejich zařízení,
 • údržba techniky, strojů a zařízení,
 • drobné zámečnické, zednické, malířské, zahradnické, úklidové a jiné práce,
 • správa a údržba veřejných prostranství, údržba zeleně – práce s malotraktorem, křovinořezem, travní sekačkou, motorovou pilou a jinými stroji a zařízeními,
 • letní a zimní údržba komunikací,
 • zajišťování náhradních dílů, plánů, prohlídek, údržby a opravy svěřených zařízení,
 • zajišťování běžné údržby, malování, vytápění, temperování, větrání,
 • péče o veřejnou zeleň,
 • koordinace zaměstnanců na veřejně prospěšné práce a dohody o provedení práce.

Požadavky a podmínky pro uchazeče:

 • požadované vzdělání: minimálně ukončené středoškolské vzdělání – vyučen,
 • předpoklady:
  • fyzická osoba starší 18 let,
  • občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • trestní bezúhonnost,
 • jiné požadavky:
  • řidičský průkaz skupiny B (T výhodou),
  • spolehlivost, samostatnost i týmová spolupráce, pečlivost,
  • vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita,
  • dobré komunikační schopnosti,
  • ochota se vzdělávat,
  • výhodou absolvování kurzu obsluhy motorové řetězové pily, obsluhy křovinořezu, svářečky,
  • z důvodu možných mimořádných prací výhodou bydliště v Kujavách.

Dále nabízíme:

 • 200 hodin dovolené,
 • příspěvek na stravování,
 • 3 dny sickdays.

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2024, popř. dohodou

Požadované doklady:

 • přihláška k výběrovému řízení,
 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených požadavků pro vznik pracovního poměru, nepovinně též dalších znalostí a dovedností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 • případně jiné doklady dle uvážení uchazeče.

Přihláška musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení, titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • telefonický a e-mailový kontakt uchazeče,
 • datum a podpis uchazeče.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem do 25. 1. 2024 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na Obecní úřad Kujavy, Kujavy 86, 742 45 Kujavy, s označením NEOTVÍRAT „Přihláška do VŘ Technický pracovník obce Kujavy“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.

Kontakt pro uchazeče:

 • Michal Dresler, starosta obce,
 • telefon: 732 454 095,
 • e-mail: starosta@kujavy.cz

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení je zveřejněno na internetových stránkách obce Kujavy a na úřední desce.

Podáním přihlášky bere uchazeč na vědomí, že obec Kujavy bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Po ukončení výběrového řízení bude přihláška, včetně všech příloh, skartována, v případě, že byla uchazečem doložena žádost o vrácení poskytnutých dokladů, bude přihláška, včetně všech příloh uchazeči vrácena.

 

Dokumenty: